Pravidla zveřejňování informací

 1. Co Nás Baví s.r.o., se sídlem Františka Křížka 13 Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 24789071 (dále jen "provozovatel") je provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese (URL) http://www.pomahamesprovidentem.cz (dále jen „Server“). Uživatelem je fyzická či právnická osoba zadávající informace o akci (sdělení) v rámci Serveru.
 2. Server je provozován ve spolupráci s občanským sdružením Plán B a se společností Provident Financial s.r.o.
 3. Pro zadávání akcí se vyžaduje registrace (vytvoření účtu), registrace je bezplatná.
 4. Provozovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů nad rámec údajů, požadovaných v současné době. Pokud by pak uživatel takovéto další údaje provozovateli neposkytl, je provozovatel oprávněn uživateli registraci zrušit a neumožnit mu přístup ke stránkám a službám, takovouto registraci vyžadujícím.
 5. Uživatel se zavazuje v registraci uvádět pravdivé údaje.
 6. Registrace se provádí prostřednictvím formuláře, nalézajícího se na stránce www.pomahamesprovidentem.cz, uživatel se při registraci zavazuje postupovat v souladu s pokyny, uvedenými u registračního formuláře.
 7. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní.
 8. Návštěvník www.pomahamesprovidentem.cz se zavazuje při návštěvě stránek www.pomahamesprovidentem.cz dodržovat "návštěvní řád", a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace a smazání obsahu.
 9. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při vytvoření účtu uživatelem www.pomahamesprovidentem.cz a to kliknutím na tlačítko "Souhlasím se stanovenými pravidly, chci vytvořit účet".
 10. Poskytovatel umožní uživateli uložení, zpracování a provozování obsahu www.pomahamesprovidentem.cz (zejména fotografie, obrázky, texty, videozáznamy), tedy poskytuje uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).
 11. Uživatel stránek www.pomahamesprovidentem.cz se zavazuje, že akce, o kterých bude prostřednictvím stránek www.pomahamesprovidentem.cz informovat se mohou týkat pouze aktivit které mají svým pozitivním přístupem potenciál zlepšovat mezilidské vztahy ve společnosti.
 12. Uživatel se zavazuje, že informacemi o akcích, popřípadě prostřednictvím odkazů na jiné internetové stránky nebudou dotčena autorská, ani jiná, práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob) a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy.
 13. Na www.pomahamesprovidentem.cz tak není povoleno umisťovat zejména obsah s pornografickým, rasistickým či podobným obsahem, obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, ústavu a ostatní zákony České republiky). Uživatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku informací umísťovaných na plochu v Serveru. Zadavatel zadáním informací o akci souhlasí s šířením daných informací prostřednictvím Serveru v rámci celosvětové počítačové sítě internet a současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k informacím, které budou umístěny v rámci Serveru, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k informacím a/nebo k jiným zveřejněným prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany duševního vlastnictví, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese uživatel veškeré následky z toho vyplývající, včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé škody. Na vyžádání provozovatele je uživatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění uživatele vykonávat příslušná práva.
 14. Provozovatel není ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. a v souladu s tímto ustanovením, odpovědný za činnost svých uživatelů.
 15. Pokud má provozovatel podezření, že obsah informací ukládaných a zpřístupňovaných uživatelem na www.pomahamesprovidentem.cz není v souladu s obecně závaznými právními předpisy či těmito pravidly, popřípadě zasahuje do práv třetích osob, je oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty. V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující provozovatele odmítnout zveřejnění informací o akci a/nebo opravňující takové sdělení pozastavit či ukončit, bude provozovatel o tomto informovat uživatele bez zbytečného prodlení. Oznámení skutečnosti o nevhodnosti sdělení či jiných prvků, jakož i o důvodech odmítnutí, pozastavení nebo zrušení uveřejnění sdělení či jiných prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu je provozovatel oprávněn zadavateli oznámit kdykoli v průběhu provozování Serveru.
 16. Objem uloženého, zpracovávaného a provozovaného obsahu je omezen na velikost přiděleného diskového prostoru podle provozovatelem nastavených parametrů.
 17. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění dočasně nebo trvale změnit parametry a způsob používání služby www.pomahamesprovidentem.cz.
 18. Provozovatel neodpovídá za ztrátu dat uživatelů.
 19. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb www.pomahamesprovidentem.cz uživateli jednostranně ukončit, a to výpovědí doručenou uživateli na adresu jeho elektronické pošty, přičemž výpovědní lhůta činí 30 dní od data odeslání.
 20. Provozovatel je oprávněn tato, i jiná jím vydaná, pravidla měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky www.pomahamesprovidentem.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného okamžiku uvedeného provozovatelem.
 21. Uživatel poskytuje umístěním informací o akcích souhlas k použití těchto informací provozovatelem za účelem propagace služeb, poskytovaných provozovatelem.
Přihlásit se