Pravidla soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE
Pomáháme s Providentem
 
1.    Organizátor
Organizátorem soutěže je Občanské sdružení Plán B, se sídlem Sídliště 1069/9 Praha 5 - 153 00, IČ: 269 93 406 (dále "organizátor").
2.    Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit právnické osoby nebo fyzické osoby starší 18ti let s adresou pro doručování na území České republiky, vlastnící bankovní účet v CZK na své jméno v České republice, které se zaregistrují do soutěže na adrese www.pomahamesprovidentem.cz, a jejichž jednání bude v souladu s ustanoveními těchto pravidel soutěže (dále také "účastník" nebo „soutěžící"). V rámci jedné soutěže může jeden účastník vyhrát pouze jednou. V průběhu jednoho kalendářního roku může 1 účastník vyhrát maximálně 4x. Organizátor si vyhrazuje právo vyjmout ze soutěže takové akce, které jsou prokazatelně od již 4x podpořeného pořadatele i když pořádající subjekt/osoba jsou jiní.
3.    Co je komunitní akce
Komunitní akce:

(o uzavřenou akci se může jednat pouze v případě, že pořadatelem je nestátní nezisková organizace, která pořádá akci pro konkrétní skupinu lidí se znevýhodněním)
Vzhledem k výše uvedenému nelze podporovat akce, které svým charakterem nejsou otevřené široké veřejnosti (mimo uvedenou výjimku). Musí se jednat o konkrétní akce nikoliv přípravu na tyto akce.
Organizátor si vyhrazuje právo vyjmout ze soutěže takové akce, které neodpovídají výše popsaným pravidlům komunitní akce bez možnosti odvolání. Ze soutěže budou dále vyloučeny akce, jejichž obsah nebo náplň je v rozporu s platným právním řádem České republiky, je v rozporu s dobrými mravy nebo je způsobilý poškodit zájmy organizátora soutěže nebo osoby podílející se na organizaci soutěže.
4.    Princip a pravidla soutěže
Přihlásit lze akci, která přináší pozitivní efekt své komunitě. Soutěže se mohou zúčastnit akce, které odpovídají těmto okruhům: sociální péče, humanitární pomoc, životní prostředí, vzdělávání, zvířata nebo zdraví.
Ze soutěže je vyloučena každá akce, která je přímo spojena s užíváním návykových látek (alkohol, tabák, psychoaktivní látky). Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli vyřadit akci ze soutěže ze závažných důvodů. Závažnými důvody se rozumí především jakákoli nekalá praktika uživatele v rámci soutěže směřující k získání výhody oproti ostatním uživatelům.
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, kdo splňuje pravidla  pro účast v soutěži podle těchto pravidel, a  kdo v době konání soutěže vloží na www.pomahamesprovidentem.cz upoutávku na akci, která se bude konat v časovém rozmezí uvedeném v bodě 6 těchto pravidel soutěže. Soutěžící akce se musejí konat na území České republiky.
Pravidla pro hlasování jsou následující:
1. Hlasování pomocí internetu probíhá na www.pomahamesprovidentem.cz.
2. Hlasovat prostřednictvím internetu je možné v období od 1.11.2012 do 30.11.2012
3. Je-li hlasující registrován na portálu www.pomahamesprovidentem.cz, tak má během uvedeného časového období právo jednoho hlasu pro danou akci. Hlasující může touto formou zaslat 1 hlas libovolnému počtu akcí. Každá osoba se smí registrovat pouze jednou.
4. Hlasovat lze i pomocí funkce Facebook connect. Uživatel musí mít platný Facebook profil, potvrdit přístup k požadovaným údajům a zároveň musí být, nebo se musí stát fanouškem Facebook stránky Pomáháme s Providentem (www.facebook.com/PomahamesProvidentem.cz). Při splnění uvedených kritérií má hlasující během uvedeného časového období právo dvou hlasů pro danou akci. Hlasující může touto formou zaslat 2 hlasy libovolnému počtu akcí.
5. Hlasovat lze vždy jen jednou z možností - buď přes registraci na portálu www.pomahamesprovidentem.cz nebo přes funkci Facebook connect.
6. V případě zneužití hlasovacího systému budou sporné hlasy z hlasování automaticky vyřazeny.
Postup při soutěži je následující:
a)   registrace účastníka
b)   výběr soutěže
c)   souhlas s pravidly soutěže
d)   registrace akce (základní osobní údaje, základní údaje o akci)
e)   umístění upoutávky na akci (popis akce a min. 5 fotografií nebo video dlouhé max. 40 sec.)
f)    zveřejnění akce
g)   hlasování
h)   průběžná, namátková a finální kontrola regulérnosti hlasování a součet regulérních hlasů
i)    vyhlášení vítězných akcí
j)    uzavření smlouvy s výherci
k)   doložení, že akce proběhla, video záznamem nebo fotografiemi
l)    proplacení získané částky

Organizátor si vyhrazuje právo toto kdykoliv změnit bez udání důvodu.

5.    Výhry a pravidla získání výher
Pořadí výherců určuje počet kliků na tlačítko „To mě baví". Počet cen a jejich výše je následující:
 
Cena zaměstnanců Provident Financial: 10.000 Kč
Cena návštěvníků webu:

Cena zaměstnanců a cena návštěvníků webu se nesčítají, vždy lze vyhrát jen v jedné kategorii. Výsledky soutěže a její výherci budou zveřejněni na adrese www.pomahamesprovidentem.cz a kontaktováni organizátorem do 7 dnů po skončení soutěže na email, kterým se registrovali, a bude s nimi domluven způsob a termín předání výhry. V případě, že výherce neodpoví na oznámení o výhře do 14 dní od zveřejnění výherců na adrese www.pomahamesprovidentem.cz, výhra propadá bez jakéhokoli nároku ve prospěch organizátora a bude použita v dalším kole pro další účastníky. V případě, že výherce nedodá veškeré podklady ve lhůtě 45 dní od konání akce, výhra propadá bez jakéhokoli nároku.
Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.
6.    Časování

Soutěž probíhá tak, aby bylo možno hlasovat pro každou akci maximálně 15 dní.
Organizátor si vyhrazuje právo toto kdykoliv změnit bez udání důvodu.
7.    Souhlas s pravidly soutěže, zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Součástí těchto pravidel soutěže jsou i pravidla uveřejněná na adrese http:// http://www.pomahamesprovidentem.cz/o-conasbavi/pravidla-zverejnovani-informaci/ /, se kterými je soutěžící povinen se seznámit před provedením registrace do soutěže.
Soutěžící zároveň v souladu se zákonem č.  101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění uděluje organizátorovi soutěže, jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se jeho osoby v rozsahu jméno, příjmení, adresa, rok narození, poskytnutých organizátorovi soutěže pro účely pořízení databáze účastníků soutěže, realizaci  marketingových aktivit organizátora a k nabízení obchodu a služeb, a to na dobu 5ti let od udělení souhlasu.
Soutěžící bere na vědomí, že mu náleží práva v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv písemně, na adrese správce, odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům, které v rámci soutěže poskytl a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů atd. V případě pochybností o zpracování svých osobních údajů se může soutěžící obrátit s dotazem na správce nebo s vlastním podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Soutěžící bere na vědomí, že je ze zákona povinen poskytnout pouze pravdivé údaje.
Účastí v soutěži soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně užít v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jméno, příjmení a podobiznu soutěžících v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s prezentací této soutěže a zahrnutých výrobků společnosti Provident Financial s.r.o.  Soutěžící dále výslovně souhlasí s tím, že mohou být pořizovány a výše uvedeným způsobem zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy jím pořízené nebo zachycující jeho osobu, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže. Zasláním (nahráním) obsahu prostřednictvím www.pomahamesprovidentem.cz uděluje soutěžící organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění ke všem způsobům užití nahraného obsahu bez jakéhokoliv omezení rozsahu, způsobu, území a času užití a souhlasí s tím, aby dílo mohlo být užito bez uvedení jména autora a dále s tím, že organizátor je oprávněn obsah upravovat, měnit, překládat nebo zařadit do jiného díla včetně díla souborného a databáze. Organizátor je oprávněn oprávnění podle předchozí věty dále udělit formou podlicence nebo postoupit na třetí osobu. Soutěžící se zavazuje, že na stránky www.pomahamesprovidentem.cz nahraje pouze takový obsah, jehož je jediným autorem nebo k jehož užití pro účely a za podmínek podle těchto pravidel získal nezbytná oprávnění od autora obsahu, a že zveřejněním obsahu na stránkách www.pomahamesprovidentem.cz nebudou poškozena práva třetích osob. V případě vzniku škody v důsledku porušení závazku soutěžícího podle tohoto odstavce pravidel se soutěžící zavazuje tuto škodu uhradit poškozené osobě bez zbytečného odkladu.
8.    Práva a povinnosti pořadatele výherní akce a organizátora soutěže
V případě, že organizátor soutěže nabude důvodné podezření, že uživatel jednal nečestně, v rozporu se zákonem, s pravidly této soutěže nebo pravidly fair play, nebo pravidly zveřejňování informací na www.pomahamesprovidentem.cz popřípadě, že takto bylo jednáno v jeho prospěch, může organizátor odebrat účastníkovi hlasy, popřípadě jej ze soutěže vyloučit, odepřít mu vydání výhry a již vydanou výhru požadovat zpět. Organizátor si vyhrazuje právo požádat pořadatele výherní akce o dodání doplňujících materiálů z proběhlé akce.
Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.pomahamesprovidentem.cz. Účastníci soutěže účastí v soutěži berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s účastí na této soutěži nemají nárok na náhradu nákladů případné škody, a to ani v případě, že organizátor soutěže v jejím průběhu změní její pravidla nebo ji zruší.

 

 

Přihlásit se