Pravidla soutěže

Pravidla soutěže Pomáháme s Providentem

1. Organizátor

Organizátorem soutěží je Provident Financial s.r.o., se sídlem Olbrachtova 9/2006 Praha 4 - 140 00, IČ: 25621351 (dále "organizátor").

2. Účastníci soutěže

Soutěží se mohou zúčastnit právnické osoby, spolky, ústavy a školská zařízení, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, církve a náboženské spolky a zájmová sdružení občanů (dále také "účastník" nebo "soutěžící"), s adresou pro doručování na území České republiky, vlastnící korunový bankovní účet na své jméno v České republice, kteří jsou organizátory libovolné komunitní akce, kterou hodlají přihlásit do soutěže a zároveň se registrovali jako účastníci soutěže na adrese www.pomahamesprovidentem.cz (dále jen „Stránky“). Současně musí být splněna podmínka, že jednání těchto osob je v souladu s ustanoveními těchto pravidel soutěže, a dále s principy projektu Pomáháme s Providentem.

2.1. Registrace účastníků

Každý subjekt, který má zájem přihlásit svou komunitní akci do soutěže vyhlášené organizátorem, je povinen se nejprve registrovat jako účastník/soutěžící. Registrace je bezplatná a spočívá ve vytvoření účastnického účtu, ve kterém budoucí účastník uvede základní údaje týkající se jeho samotného a jím vykonávané činnosti.

Registrace se provádí prostřednictvím formuláře, nalézajícího se na Stránkách, a účastník je povinen postupovat při registraci v souladu s pokyny, uvedenými u registračního formuláře, a dále uvádět pouze pravdivé údaje. Účastník bere na vědomí, že uvedení nepravdivých informací při registraci může vést ke zrušení registrace a vyloučení jím přihlášené akce ze soutěže.

3. Co je komunitní akce (dále také "Akce"):

Komunitní akcí ve smyslu těchto Pravidel je nutno rozumět časově ohraničený projekt, který přináší přidanou (např. občanskou, sociální, ekologickou) hodnotu pro osoby, komunitu a/nebo konkrétní lokalitu, a/nebo se týká aktivit, které mají potenciál zlepšovat mezilidské vztahy ve společnosti, sleduje specifický účel, a to vědu, vzdělávání, výzkum či vývoj, kulturu, vzdělávání, bezpečnost, požární ochranu, podporu a ochranu mládeže, ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné, sportovní nebo náboženské (pro registrované církve a náboženské společnosti) a dále je otevřený veřejnosti (o uzavřenou Akci se může jednat pouze v případě, že akci organizuje či pořádá organizace, která se zabývá pořádáním Akcí pro konkrétní skupinu lidí se znevýhodněním, jedná se o organizaci benefičních akcí).

Vzhledem k výše uvedenému nelze podporovat Akce, které svým charakterem nejsou otevřené veřejnosti (mimo uvedenou výjimku). Musí se jednat o konkrétní reálné Akce, nikoliv pouze přípravu na ně. Organizátor si vyhrazuje právo vyjmout ze soutěže takové akce, které neodpovídají výše popsaným pravidlům komunitní akce bez možnosti odvolání. Ze soutěže budou dále vyloučeny akce, jejichž obsah nebo náplň je v rozporu s platnými právními předpisy České republiky, jsou v rozporu s dobrými mravy nebo jsou způsobilé poškodit zájmy organizátora soutěže nebo osoby podílející se na organizaci soutěže.

 

4. Pravidla soutěže

Podmínkou účasti v soutěži je registrace účastníka a přihlášení Akce, která se bude konat v časovém rozmezí, stanoveném organizátorem na Stránkách, a to vložením upoutávky na Akci v požadovaném formátu na uskutečnění Akce na Stránky www.pomahamesprovidentem.cz v době konání soutěže. Akce se musejí konat na území České republiky.

Každý účastník může přihlásit do soutěže jen jednu Akci, pokud organizátor ve vyhlášení soutěže výslovně neuvedl jinak.

V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného průběhu soutěže, si organizátor vyhrazuje právo soutěž ukončit, pozastavit či zrušit nebo pozměnit tyto podmínky.

Ze soutěže je vyloučena zejména každá Akce, která je přímo spojena s užíváním návykových látek (alkohol, tabák, psychoaktivní látky).

Bude –li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy a/nebo pravidly fair play. Vyloučení soutěžícího je plně na uvážení organizátora a může mít též generální povahu vztahující se na jakoukoli budoucí účast v soutěžích pořádaných v rámci projektu Pomáháme s Providentem. Kromě toho je organizátor oprávněn odebrat účastníkovi hlasy, u kterých má za to, že byly získány v rozporu s pravidly soutěže nebo v rozporu dobrými mravy.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Organizátor si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění, soutěž zkrátit, prodloužit, pozastavit, zrušit nebo jí ukončit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Stránkách. Účastníci soutěže účastí v soutěži berou na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti s účastí na této soutěži nemají nárok na náhradu nákladů případné škody, a to ani v případě, že organizátor soutěže v jejím průběhu změní její pravidla nebo ji zruší.

4.1. Pravidla pro hlasování

1. Hlasování probíhá prostřednictvím internetu na Stránkách.

2. Hlasovat je možné pouze v době konání soutěže.

3. Každý, kdo má zájem hlasovat pro některou z Akcí, se musí nejprve registrovat vyplněním registračního formuláře na portálu www.pomahamesprovidentem.cz. Hlasující má během uvedeného časového období právo jednoho hlasu pro Akci. Hlasující může touto formou zaslat 1 hlas libovolnému počtu Akcí. Každá osoba se smí registrovat pouze jednou.

4. Hlasovat lze i pomocí funkce Facebook connect. Uživatel musí mít platný Facebook profil a potvrdit přístup k požadovaným údajům. Při splnění uvedených kritérií má hlasující během uvedeného časového období právo jednoho hlasu pro danou akci. Hlasující může touto formou zaslat 1 hlas libovolnému počtu akcí.

5. Hlasovat lze vždy jen jednou z možností - buď přes registraci na portálu www.pomahamesprovidentem.cz nebo přes funkci Facebook connect.

6. V případě zneužití hlasovacího systému má organizátor právo sporné hlasy z hlasování automaticky vyřadit.

4.2. Průběh Soutěže

a) registrace účastníka (soutěžícího) b) souhlas s pravidly soutěže c) registrace akce (základní údaje o akci) d) umístění upoutávky na akci (popis akce a min. 5 fotografií nebo video dlouhé max. 40 sec.) e) zveřejnění akce f) hlasování g) průběžná, namátková a finální kontrola regulérnosti hlasování a součet regulérních hlasů h) vyhlášení vítězných akcí i) vyhlášení výherců s nabídkou uzavření darovací smlouvy a informace o podkladech nutných k vyplacení výhry j) doložení, že akce proběhla, video záznamem nebo fotografiemi k) proplacení daru

Organizátor si vyhrazuje právo požádat účastníka o dodání doplňujících materiálů z proběhlé Akce.

5. Výhry a pravidla získání výher

Pořadí výherců určuje počet hlasů, kteří jednotliví soutěžící obdrží klikem na tlačítko „To mě baví" na Stránkách. Výherce získává právo uzavřít s organizátorem darovací smlouvu na částku v maximální výši stanovené organizátorem ve vyhlášení soutěžního projektu, přičemž se jedná o darování účelově určené pro financování výhercem přihlášené Akce.

Vzor darovací smlouvy, která bude v případě výhry s účastníkem uzavřena, je přílohou těchto Pravidel.

Počet cen a jejich výši sdělí organizátor na Stránkách v rámci každé jednotlivé vyhlášené soutěže.

V případě stejného počtu hlasů na rozhodujících výherních místech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout o výherci způsobem, který bude považovat za vhodný.

Na účast v soutěži ani na výhru nevzniká právní nárok, není možné je vymáhat právní cestou ani není možno poskytovat jakákoli alternativní plnění.

Výsledky soutěže včetně jmen výherců budou zveřejněny na adrese www.pomahamesprovidentem.cz do 7 dnů po skončení soutěže. Výherce zároveň obdrží na e-mailovou adresu, kterou uvedli při své registraci výzvu k uzavření darovací smlouvy. V případě, že výherce neodpoví na oznámení o výhře do 14 dní od zveřejnění výherců na Stránkách, výhra propadá bez jakéhokoli nároku účastníka na náhradu ve prospěch organizátora. V případě, že výherce nedodá veškeré podklady ve lhůtě 45 dní od konání akce, výhra propadá bez jakéhokoli nároku účastníka na náhradu. Výherce je povinen výhru vrátit, pokud bude zjištěno, že výhra byla použita v rozporu s těmito pravidly a/nebo pro vlastní potřebu a/nebo, jestliže se ukáže, že nebyly řádně splněny všechny podmínky pro účast v soutěži, resp. získání ceny podle těchto pravidel.

Každý soutěžící se zavazuje, že v případě vítězství jím přihlášené Akce uzavře s organizátorem darovací smlouvu, přičemž použije dar výhradně na financování vítězné Akce. V případě, že výherce z jakéhokoli důvodu neuzavře s organizátorem ve stanovené lhůtě darovací smlouvu, výhra propadá bez jakéhokoli nároku účastníka na náhradu. Organizátor rovněž může dle svého uvážení rozhodnout, že výhru v takovém případě získává další účastník v pořadí.

Organizátor je oprávněn odstoupit od darovací smlouvy a žádat vrácení poskytnutého daru, případně darovací smlouvu vůbec neuzavřít, pokud účastník použije dar v rozporu s účelem darovací smlouvy (tj. na jiné účely, než je financování vítězné Akce), nebo pokud organizátor zjistí, že vítězství dosáhl výherce nekalým způsobem nebo byly započteny neplatných hlasů, které byly účastníkovi organizátorem následně odebrány.

6. Autorská práva, licence

Účastník prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona, tj. zejména, že je jediným autorem fotografických děl a videí, které poskytnul organizátorovi v rámci přihlášení Akce do soutěže, jakož i z proběhlé vítězné Akce. Účastník prohlašuje, že nebyla užita díla či jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob, že užitím upoutávky na Akci a příspěvků z Akce samotné organizátorem, způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže, nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob, zejména práva na ochranu osobnosti, podobu a soukromí, a že organizátorovi ani jiné osobě nevznikne škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla. Odesláním příspěvku/upoutávky na Akci (fotografie nebo videa) do soutěže poskytuje účastník organizátorovi výhradní licenci k jejich užití, jakož i užití všech předmětů ochrany podle autorského zákona obsažených v příspěvku, k jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle § 18 a násl. autorského zákona, včetně sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách pořadatele společně s obchodním sdělením, na webových stránkách

organizátora a v dalších komunikačních médiích – tisková média, online-média, televize, rozhlas, jejich rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin v jakékoli podobě, to vše k reklamním a jiným obdobným účelům bez časového, množstevního či územního omezení; účastník poskytuje dále svolení k následné úpravě příspěvků (fotografie nebo videa), spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného nebo audiovizuálního a k jeho užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; účastník poskytuje licenci a svolení bezúplatně.

Organizátor není povinen poskytnutou licenci využít. Organizátor je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Účastník uděluje organizátorovi soutěže svolení ke zveřejnění příspěvku a souhlasí s tím, aby příspěvek resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé.

7. Závěrečná ustanovení

Tato obecná pravidla, závazná pro soutěže Pomáháme s Providentem, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na Stránkách, tj. na adrese www.pomahamesprovidentem.cz.

Případné otázky, poznámky nebo stížnosti týkající se průběhu soutěže je možno klást elektronicky na e-mailovou adresu info@pomahamesprovidentem.cz

 

 

 

Přihlásit se